ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Sto let českých aukcí

První aukce v Čechách se konala přesně před sto lety

Koncem uplynulého roku uběhlo právě 100 let od první dražby otevírající kontinuální tradici moderních uměleckých dražeb v českých zemích. S okolnostmi a průběhem této z dnešního pohledu významné historické události stručně seznámíme čtenáře v následujícím textu.

První česká aukce

S tradicí stálých aukcí výtvarného umění a starožitností začíná Krasoumná jednota Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách pod vedením svého sekretáře Rudolfa Weinerta. První aukce byla uspořádána 16. a 17. prosince 1912 v prostorách pražského Rudolfina. Dražilo se každý den dopoledne od 10. do 12. hodiny a od 14:30 do 5. hodiny odpolední. Předložený soubor z pozůstalosti dr. Gustava z Gradlů a prof. Emiliána Kaufmanna byl doplněn dalšími obrazy z majetku stavitele Arch. Arnošta Živného a knihkupce Rudolfa Ryšavého.

Tato dražba byla od počátku zamýšlena jako začátek dlouhodobého podniku, což je zřejmé jak z pečlivé přípravy procesního rámce zachyceného v Regulativu pro aukce, tak z označení katalogu jakožto prvního z celé předpokládané řady. Nabízený soubor čítající celkem 241 položek maleb a prací na papíře obsahoval díla menších nizozemských, italských a středoevropských mistrů 17. a 18. století, jejich kopií a soubor středoevropských prací 19. století doplněný několika málo díly žijících umělců. Převážná většina vyvolávacích cen se pohybovala v řádu desítek až stovek korun s vyjímkou monumentálního plátna Petra Sneyderse a J. Jordaense nazvaného Prodavači ryb, které bylo nabídnuto za 7 000 K.

První česká aukce - předsádka katalogu

Pozoruhodnou sérii tvořila sbírka 79 obrazů Josefa Navrátila z pozůstalosti zakladatele pražské otorinolaryngologické kliniky MUDr. Emiliána Kaufmanna, zařazená na konci katalogu. Jisté nezkušenosti pořadatelů lze přičíst fakt, že v průběhu dvou avizovaných aukčních dní nestihly být vydraženy všechny položky a celý soubor navrátilových maleb byl přesunut na nový termín 30. prosince 1912, pro který byl vytisknut nový katalog v české i německé verzi. S vybranými díly z kaufmannovy sbírky se mohla pražská veřejnost seznámit již v roce 1909, kdy bylo 20 těchto maleb prezentováno v rámci první souborné výstavy Josefa Navrátila uspořádané Krasoumnou jednotou ve spolupráci s Kroužkem přátel staršího umění malířského. Katalog výstavy opatřený předmluvou JUDr. Prokopa Tomana uvádí přes 200 navrátilových prací ze soukromého majetku pražských sběratelů.

O dražbě kaufmannovy pozůstalosti se ve svých vzpomínkách zmiňuje i pražský sběratel, člen Kroužku přátel staršího umění malířského Jan Krčmář: "Rudolf Weinert, tajemník Jednoty, při našich výstavách často mluvil o úmyslu Krasoumné jednoty pořádati aukce, a byl jsem pak příčinou, že došlo na první aukci, dosti závažnou. Někdy počátkem druhého desetiletí století dvacátého, ale určitě před podzimem 1912 zemřel profesor MUDr. Emilián Kaufmann. Své sbírky odkázal ústavu hluchoněmých a snad něco i svému ústavu universitnímu. A tu právě na podzim roku 1912 dvorní rada Ott, sám člen představenstva ústavu hluchoněmých, mě požádal o radu ve věci kolekce odkázané ústavu hluchoněmých. (...) Věc byla prostě ta, že ústav hluchoněmých si nechce ponechati sbírku Kaufmannovu, nýbrž chce ji realisovati co nejvýhodněji v zájmu svých ubohých chovanců. Chodí prý četní zájemci, kteří za soubor drobných obrázků a rozmanitých škartek nabízejí slušné sumy. Právě ten zájem o věci na prvý pohled bezcené vzbudil Ottovu ostražitost. Ott se mne tedy ptá na radu. Šlo, jak jsem věděl, o soubor drobných děl Navrátilových, třebaže ve sbírce Kaufmannově bylo pod jménem Navrátilovým hojně obrázků a kreseb Gabriela Stránského. Řekl jsem Ottovi, že by se snad realisace provedla nejlépe veřejnou dražbou a že, znaje plány Krasoumné jednoty, bych na věc upozornil tajemníka Weinerta. To se stalo, Weinert věc velmi uvítal a před vánocemi 1912 byla aukce. Pamatuji-li se dobře, bylo tehdy strženo asi 6 000 K. Ott mně pohnutě děkoval za výhodnou realisaci. Podle dnešních poměrů a názorů byly ceny tehdy docílené přímo směšně nízké. Sám jsem tam koupil dva obrázky Navrátilovy, jednu tužkovou kresbu drožkáře za 60 K a jeden olej, dívku s vějířem, za 90 K. Ostatní ceny byly také takové."

Následující aukce se odehrála 10. a 11. února 1913 a potom přicházely další a další. V průběhu několika let uspořádala Krasoumná jednota celkem 14 veřejných dražeb uměleckých předmětů. Od roku 1916 pak pokračoval její tajemník Rudolf Weinert s aukcemi jako soukromá osoba. Ve svém podniku vyškolil několik specialistů, kteří pak otevřeli vlastní aukční domy ve šťastných letech mladého československého státu. To už je ale jiný příběh ...

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...