ART+, all about the art market
February 2023 1744 

Sběratelství dříve a nyní

Historický pohled na sběratelství a obchod s uměním: ANTIKVA 1950

Šedesát let je celý lidský život. Ten před šedesáti lety, v prvním poválečném desetiletí, byl od dnešního radikálně odlišný. V tomto archivním příspěvku jsme pro vás oprášili úvahu Františka Stříže z března 1950 skrytou v jednom z prvních aukčních katalogů podniku ANTIKVA. Možná vás zamrazí, nakolik podobné jsou problémy, které tehdy byly s uměleckým obchodem spojené. Specifická dobová terminologie, rady začínajícím sběratelům a optimistické výhledy socialistického sběratelství pak rozhodně potěší!

značka státního podniku Antikva, počátek 50. let

Značka aukčního domu Antikva, počátek 50. let

 

František Stříž:

SBĚRATELSTVÍ DŘÍVE A NYNÍ

Každá lidská činnost je něčím podmíněna a i sběratelství starožitností a uměleckých předmětů se vyvíjelo pod vlivem nejrůznějších pohnutek, dobrých i špatných. Vedle lásky k umění vedly “sběratele” ke sběratelství mnohdy I jiné motivy, hlavně sobecké a spekulační, nehledíme-li ani k ješitnosti, jež dávala přednost předmětům okázalé nádhery, přeceňujíc je na úkor mnohdy skutečných, třeba méně náročných vzácností.

I když je přirozené, že se každý sběratel postupně zbavuje předmětů méněcenných a nahrazuje je předměty hodnotnějšími, nelze přehlédnout zjev, že se v poslední době skutečné sběratelství namnoze zvrhlo vlastně v překupnictví. Mnozí t. zv. sběratelé tohoto zaměření se při každé příležitosti předstihovali převahou svých znalostí a své orientace a kupovali starožitnosti a umělecké předměty jen proto, aby se jich dalším prodejem obohatili. Trpěla tím celá úroveň sběratelstí vůbec, nýbrž i celého obchodu se starožitnostmi, neb mnohý obchodník se tomu přizpůsobil a hleděl všemožně vyhověti požadavkům konsumenta, který se na př. pachtil u obrazů za určitými jmény, jež zaručovala snadnou další prodejnost. Umělecká kvalita sama o sobě mnoho neplatila, nebyla-li podepřena populárním jménem…

K úplnému zvrhnutí dospělo sběratelství u nás za nacistické okupace. Výrobci i obchodníci ukládali tehdy své značné zisky ze znehodnocené měny bez rozmyslu do všeho, co bylo na prodej. Šperků a kožešin již nebylo, kupovaly se tedy alespoň obrazy, jichž byl dostatek. Požadovat od výtvarníka při tak velké poptávce kvalitu nebylo možné a proto mnozí podřadní malíři vyráběli obrazy “na běžícím pásu”, v celých sériích; a zájemci je ochotně kupovali za každou cenu za předpokladu, že je po válce za hodnotnou měnu opět výhodně zpeněží…

Taková „sběratelská činnost“ nemá ovšem s pravým, ušlechtilých sběratelstvím nic společného a zmiňujeme-li se o ní v rámci této úvahy činíme tak pouze proto, že jedním z programových bodů ANTIKVY je snaha vymýtit z našeho trhu všechny podobné bezcenné výtvory nedávno minulé doby a dáti našim sběratelům jistotu, že v našich aukcích a v našich obchodech obdrží pouze skutečně hodnotné a umělecké zboží.

Aukční katalog Antikva

Vizuální podoba katalogů podniku Antikva na počátku 50. let

 

Láska k ušlechtilým výplodům lidské práce je pocitem přirozeným a proto i sbírání uměleckých výtvorů lidského ducha a lidské práce trvá od počátku lidské civilisace a rozrůstá se s přibývající kulturou do šíře i do hloubky. Sběratelství nezanikne ani v nové socialistické společnosti, bude jen očištěno od spekulace a od nástrah podvodníků a padělatelů. Změnou výrobních poměrů změní se i způsob lidského života, kulturním zájmům bude dáno široké pole působnosti a zrodí se i nové formy sběratelství prýštícího ze snahy a z úsilí o sebevzdělání, jež nebude již doménou zámožných jedinců, nýbrž širokých vrstev pracujících.

Již nyní se průkazně rozvíjí základna bytové kultury do větší a větší šíře a náročnost bydlení nejširších mas pracujících nabývá nevídaného dříve rozsahu. Se stoupající výrobní produktivitou pozvedá se i celkový životní standard a postupné zlevnění všech potřeb podmíní i větší blahobyt. Lidé si budou moci postupně zuštěchťovati své obydlí, dopřáti si nějaký pěkný obraz, vázu, ba i perský koberec. Při novém způsobu bydlení libujeme si v bytech obytného typu s co nejméně nábytkem, který může býti libovolně sestaven a doplňován účelnými, krásnými jednotlivostmi.

Doby ojedinělých mamutích soukromých sbírek jsou ovšem nenávratně za námi. Byly dříve umožněny velkým rozporem mezi vysokou kultivovaností jednotlivce a nízkou úrovní celku, který nerozeznával ani nejkvalitnější vzácnosti. Vzpomeňme jen dob, kdy na př. v Praze likvidována Rudolfova sbírka a kdy porůznu u nás rozmetané její zbytky byly z neznalosti jejich umělecké hodnoty rozprodávány po několika krejcarech. Podobné zjevy v budoucnosti nebudou již možné, protože díky výchově a rozšíření sběratelství, kriteria hodnocení umělecké tvorby si osvojuje čím dále tím větší okruh lidí.

Propagace národního podniku Obchodní domy na předsádce aukčního katalogu Antikva

 

Uvážíme-li že pro starožitnosti je příznačné měnění místa i majitele v daleko větší míře než pro předměty spotřební a z toho plynoucí okolnost, že se na jednom místě sejdou předměty nejrůznější provenience a nejrůznějšího stáří, pochopíme i složitost otázky sběratelství a prodeje starožitností. Vyskytne se např. vykopávka. Je pravá, či jedná se o padělek? A když je pravá, z které doby a odkud? Nikde není stavěno před oči tolik otazníků jako v oboru starožitností a uměleckých předmětů. Být orientován v tak velkém rozsahu a ovládati věcnou kvalitu obchodovaných předmětů v míře uspokojující náročnost sběratelů – specialistů je kvalifikace, kterou může oceniti pouze skutečný zasvěcenec oboru.

Málo ví o starožitnostech ten, kdo se domnívá, že jsou prodávány a kupovány jako jiné předměty. Obchod starožitnostmi a uměleckými předměty je nejen prostředí, kde se na jednom místě v různorodých předmětech vyskytují poslové všech dob a všech zemí světa, ale i to prostředí, kde na př. k jedné a téže věci se upíná zájem různých názorových stanovisek mnoha zájemců, kteří nemají malé požadavky, jsou-li specialisováni na zvláštní obor svých zájmů.

Některý sbírá a kupuje na úplnost, kompletuje určité období neb určité dílo, jiný sbírá s určitého kulturně – historického hlediska vše, co odpovídá jeho komplikovaným otázkám, opět jiný hledá stále jen umělecké kvality… V mamutích sbírkách minulosti (Rudolf II, V. Lanna aj.) byly shromážděny nejen obrazy a skulptury slavných mistrů, nýbrž i vzácný umělecký průmysl, šperky, koberce a tkaniny, předměty z drahých kovů a obdivuhodného zpracování jakož i vykopávky dávno zašlých kultur slavných i neznámých národů. Dnešní sběratelské úsilí nemá tak universálního rozsahu, je specialisováno a bude pravděpodobně v dohledné době ještě více, ovšem v nejrůznějších směrech a nejrůznějších oborech. A jak značné odborné znalosti si sběratel – specialista může během několika desetiletí v obtížném oboru osvojiti, o tom máme dosti dokladů. Pro kulturu celonárodní má takové sběratelství velkou cenu a systematická a cílevědomá spolupráce národního musejnictví s drobným soukromým sběratelstvím přinese mnoho celonárodního prospěchu. Století produkce v jedné zemi stačí, aby zaměstnávala píli sběratele po desetiletí. A svět je tak veliký a národů tak mnoho…

Zadní strana aukčního katalogu Antikva, počátek 50. let

Zadní strana aukčního katalogu Antikva, počátek 50. let

 

Sbíráme-li předměty s určitým ideovým zaměřením, má to svůj význam na poli kulturního poslání. Nelze přes to žádat, aby každý sběratel se hned z počátku nějak specialisoval. Začátečník sbírá obyčejně vše, co se mu líbí a co mu přijde pod ruku. Časem prohloubí své znalosti, vytříbí svůj vkus a ustálí se ve výběru toho, co nejvíce upoutá jeho zájem. Když pak svou sbírku začne budovat jako vážný kulturní úkol, který není zdoláván snadno, teprve pak zažívá kouzlo radosti z každého přírůstku.

Sběratelství dává impulsy k pronikavému studiu. Má míti proto cílevědomě zaměřenou ideu a nemá znamenati pouhé ukojení osobní záliby. V tomto smyslu má sběratelství daleké výhledy do budoucnosti.

ANTIKVA ráda poradí každému, kdo by se ve sběratelských otázkách na ni obrátil a přeje všem sběratelům v jejich úsilí mnoho zdaru.

V Praze v březnu 1950. Úvodní text 14. aukčního katalogu poválečného národního podniku Obchodní domy, závodu ANTIKVA z března 1950, pobočka Mikulandská 7, Praha II.

Errata v jednom z prvních katalogů podniku Antikva

Lístek v jednom z prvních katalogů podniku Antikva... doba byla hektická stejně tehdy jako nyní...

 

Share on Facebook  Print 

Loading...